Төвийн хөтөлбөрүүд

Таны сонирхож буй хөтөлбөрөө сонгоорой

Pdf файл программы скачать

 

Хөтөлбөр нь төрөлх хэлээр ярьдаг хүмүүстэй хамгийн бага нөхцөл байдалд харилцахдаа харилцааны үндсэн ур чадварыг эзэмшихэд чиглэгддэг.

Хичээл нь бие даасан ажлыг багтаасан 100 цагийг бөгөөд ангид хүлээн авсан материалыг нэгтгэсэн онолын материал, янз бүрийн түвшний нарийн төвөгтэй практик даалгавруудыг агуулдаг.

Хичээлтэй ажиллах нь үндсэн сэдвээр үгсийн сангаа өргөжүүлэх, дүрмийн материалыг боловсруулах боломжийг олгоно.

Сургалт нь 10 модулиудтай

  1. Авианы зүйн анхан шатны курс
  2. «Танилцлага». Амьтай / амьгүй ангилал. Баталгаажуулах / үгүйсгэх. Нэр үгийн хүйс.
  3. «Судалгаа». Эзэмшлийн төлөөний үгс. Үйл үг. Үйл үгийн одоо цаг. Нэр үгийн 4-р хэрэг.
  4. «Мэргэжил». Үйл үг.Өнгөрсөн цаг. Нэр үгийн 6-р хэрэг.
  5. «Эх орон минь. Иргэний харьяалал». Дагалдах үг ба тэмдэг нэр. 3-р хэрэг. Энгийн бөгөөд төвөгтэй өгүүлбэр. «Потому что» нэгдэлтэй өгүүлбэр.
  6. «Гэр бүл». Тоо хэмжээний үг. 3-р хэрэг.
  7. «Өдрийн хуваарь». Үйл үгийн ирээдүйн цаг. 5-р хэрэг. Цаг хугацааны илэрхийлэл.
  8. «Чөлөөт цаг». Үйл үгийн төрөл. «Потому что», «поэтому», «когда» нэгдэлтэй өгүүлбэр.
  9. «Хот. Тээвэр». Хөдөлгөөний үйл үг.
  10. Өөрийгөө шалтгаарай!
Pdf файл программы скачать

Орос хэлийг гадаад хэл (үндсэн түвшин)

Pdf файл программы скачать

Орос хэлийг гадаад хэлээр заах арга зүй (үндсэн түвшин)

После заполнения регистрационной формы на электронную почту вам придёт логин и пароль.
Используйте логин и пароль для входа на платформу ILIAS
http://elearn.altstu.ru/ilias/goto.php?target=root_1
Инструкцию вы можете скачать по ссылке